Projectes de centre      Projectes educatius

Acords de corresponsabilitat amb el D.E. (ACDE)

També PAC (pla d'Autonomia de Centre) i ACDE (Acord de Corresponsabilitat amb el Departament d'Ensenyament). Projecte de millora de la gestió de centre, amb els objectius de millorar els resultats acadèmics i la cohesió social. Es basa fonamental en: implicació de tot el claustre amb el procés de millora, aplicar un procés de millora continua (diagnosi, planificació, realització, avaluació, nova planificació) i una avaluació basa en dades objectives a partir d'indicadors d'activitat i de progrés.
Acords de corresponsabilitat amb el Departament d'Ensenyament: plans estratègics amb la mateixa durada que el projecte de direcció.
http://www.xtec.cat/crp-terrassa/pac/index.htm
http://www.xtec.cat/web/projectes/coresponsabilitat
http://www.xtec.cat/alfresco/d/d/workspace/SpacesStore/e0e287c7-5cd3-4114-83b4-5672d6a70d5f/Acords%20de%20Coresponsabilitat.pdf


Apadrinament del patrimoni
Patrimoni monumental, natural o cultural. Projecte d'Aprenentatge-Servei especialment per a ESO (però també per al cicle superior de primària). Promogut per la Subdirecció General d'Innovació, Formació i Orientació.
Per  donar-te d'alta a Odissea-Moodle, Formació Inicial del programa: Apadrinem el nostre Patrimoni has de fer el següent: Entra a http://odissea.xtec.cat/course/view.php?id=21882
Et demanarà validar-te: fes-ho amb el teu usuari i contrasenya de la XTEC. Després et demanarà una clau d'inscripció: posa-hi: patrimoni1415

Coeducació i Igualdat de gènere

Antic programa d'innovació. Queda la denominacvió de cnetres de referència
http://xtec.gencat.cat/ca/curriculum/coeducacio/

http://www.xtec.cat/web/projectes/coeducacio

Mediaciķ

Gestió i resolució positiva dels conflictes
http://xtec.gencat.cat/ca/centres/projeducatiu/convivencia/recursos/resconflictes/conflicteslleus
http://xtec.gencat.cat/web/.content/centres/projeducatiu/convivencia/recursos/documents/Quadern-de-treball-PME_190413_DEFINITIU.pdf
http://xtec.gencat.cat/web/.content/alfresco/d/d/workspace/SpacesStore/0045/451c3b7f-3d35-4a8a-8017-586687649168/trobades-mediacio_2015.pdf

aquíproubullying

aquíproubullying
http://xtec.gencat.cat/ca/centres/projeducatiu/convivencia/aquiproubullying/


Convivència
PdC
El Projecte de Convivència (PdC) reflecteix totes les accions que el centre docent desenvolupa per tal de capacitar tot l’alumnat i la resta de la comunitat educativa per a la convivència i la gestió positiva de conflictes.
http://www.xtec.cat/web/centres/convivencia

Escacs
El projecte està impulsat pel Departament d'Ensenyament, la Universitat de Girona, la Universitat de Lleida i la Federació Catalana d’Escacs
http://www.govern.cat/pres_gov/AppJava/govern/grans-reptes/transicio-nacional/notapremsa-250911.html
i
http://www.educachess.org/index.aspx?codiApartat=2&codiSeccio=3&fitxerSeccio=weh_p_educatiu_cat.htm

Escolta’m
Projecte de l’ICE de la UB en col-laboració amb el Departament d’Ensenyament que proposa personalitzar l’escola amb un pla d’intervenció educativa que estableixi una vinculació educativa positiva entre el tutor i l’alumne, i que proporcioni a tot l’alumnat factors promotors que els reconeguin i acompanyin en el seu creixement per anar aconseguint cotes de seguretat personal que l’ajudin a desenvolupar-se de forma integral i satisfactòria.
http://www.xtec.cat/alfresco/download/direct?path=/Company%20Home/Projectes/xtec_public/projecte_escolta_m.pdf

Educació financera
2012, el projecte EFEC, que té per objectiu oferir a les escoles públiques, concertades i privades de Catalunya, la possibilitat d'impartir educació financera bàsica als alumnes de 4t d'ESO (últim curs d'Educació Secundària Obligatòria).
http://www.efec.cat/main/aquivadirigit

Educació per la integritat
Projecte educatiu de l’Oficina Antifrau de Catalunya amb la col•laboració del Departament d’Ensenyament que pretén sensibilitzar en la cultura de la integritat i l’honestedat com a valors ètics de base en la vida pública i privada. Ofereix un mòdul sobre l’elecció de delegat/da amb guia didàctica i qüestionaris d’avaluació
http://www.antifrau.cat/ca/destacats/300-evolucio-favorable-del-projecte-jo-sieducacio-per-a-la-integritat-.htm

Empreneduria
Projecte d ela diputació de Barcelona. Col·labora el PAME.
Exemple: Cultura Pràctica.
http://www.culturapractica.cat/noticies/2012/11/27/presentacio-projecte-emprenedoria

Erasmus +
Erasmus+ és el programa de la Comissió Europea per educació, formació, joventut i esport. Tindrà vigència des del dia 1 de gener de 2014 fins el 31 de desembre de 2020 i comporta un increment significatiu dels fons destinats al desenvolupament del coneixement i les habilitats.
http://www.xtec.cat/web/projectes/projecteinternacionalerasmus

Escoles verdes
Programa del Departament de Territori i sostenibilitat en  col·laboració amb Ensenyament. Es fa formació i un projecte i reben el ·Distintiu d'Escola Verda". A terrassa ho cioordina el Servemi municipal de mei ambient.
http://www.xtec.cat/centres/a8026907/Index/escolesverdesnovembre14.htm#bloc1

Georeferenciació-MHM
Situar en un mapa digital, accessible per web i mobil,tauletes, elements patrimonials, monumentals, naturals i culturals (immaterials). Relacionat amb el projecte mSchools i Mobile World Capital Barcelon
http://www.xtec.cat/web/centres/alscentres/premis/mla2015

LECXIT
Projecte de reforç de lectura als centres de primària organitzat des del Pla Educatiu d’Entorn i amb la col·laboració de la Fundació Bofill.
http://www.lectura.cat/
Lliga de Debat de Secundāria

Lliga de Debat de Secundària
http://xtec.gencat.cat/ca/agenda/Lliga-de-Debat-de-Secundaria-i-Batxillerat-2019


mSchools
El programa mSchools és una iniciativa mixta pública-privada, impulsada per la Fundació Mobile World Capital Barcelona, amb la col·laboració de la Generalitat, l’Ajuntament de Barcelona i la GSMA.
http://www.xtec.cat/web/projectes/mschools

Prevenció drogodependències:
Aquí en parlem
Parlem de drogues. Escoles per la Prevenció del Consum de Drogues és un projecte de l’Obra Social ”la Caixa” i la Generalitat de Catalunya per promocionar el treball de la prevenció del consum de drogues en els centres de secundària, amb la implicació de tota la comunitat educativa.
http://www.hablemosdedrogas.org/ca/aqui-en-parlem

Grup d'experimentació per al Plurilingüisme (GEP)
Model propi d'educació plurilingüe que garanteixi que tot alumne, independentment del seu origen lingüístic familiar, tingui un ple domini de les llengües oficials i de, com a mínim, una llengua estrangera a més de reforçar la introducció d'una segona llengua estrangera amb la finalitat que els alumnes assoleixin les competències bàsiques que s’estableixen en el currículum de Catalunya basades en el Marc europeu comú de referència per a les llengües.
http://www.xtec.cat/web/projectes/plurilinguisme/pluri/gep

Pla integral de llengües estrangeres (PILE)
Pla d'impuls per a dinamitzar la coordinació d'accions educatives, desenvolupar projectes coherents i gestionar la diversitat d'accions transversals d'aprenentatge de llengües i continguts, en totes les etapes educatives.
http://www.xtec.cat/web/projectes/plurilinguisme/pluri/pile
https://sites.google.com/a/xtec.cat/seminaris-de-coordinacio-pile-2012-2013/

Plans d'Entorn 
PEE
Instruments per donar una resposta integrada i comunitària a les necessitats educatives de l’alumnat. http://www.xtec.cat/web/comunitat/entorn_pee
A Terrassa tenim tres PEE: districte 2, districte 3 i districte 6.

Promoció escolar
Projecte específic per atendre l’alumnat del poble gitano. Aquest Projecte se situa en el marc més ampli i global com és el Pla integral del poble xno que impulsa el Govern de la Generalitat
http://www.xtec.cat/web/projectes/promoescolar
Projectes en xarxa

Projectes en xarxa
http://xtec.gencat.cat/ca/projectes/projectes-xarxa/


PuntEdu
El programa té per objectiu potenciar la biblioteca escolar "puntedu" com un espai de recursos on  trobar informació en diferents suports a l'abast de l'alumnat, del professorat i de la comunitat educativa, prioritzar el seu ús com a espai d'aprenentatge
http://www.xtec.cat/web/projectes/biblioteca

Robòtica
(Tecnologies creatives a l’aula)
Projecte del Departament en ciol·laboració amb "la Caixa" de foment de la robòtica  a secundària
http://agenda.obrasocial.lacaixa.es/ca/-/la-robotica-actual-y-retos-de-futuro
http://bcn.verkstad.cc/ca/

Salut Escola i Comunitat
 
Departaments d’Enseyament i de Salut, convençuts de la importància de l’educació per a la salut dels infants i joves impulsen el Pla Salut Escola i Comunitat (PSEC) amb l'objectiu d'establir un marc global comú per a les diferents actuacions en promoció de la salut.
http://xtec.gencat.cat/ca/comunitat/salutescola/

Servei comunitari
L' Impuls del servei comunitari per a l’alumnat de secundària obligatòria és una acció que vol promoure que els alumnes experimentin i protagonitzin accions de compromís cívic, aprenguin en l’exercici actiu de la ciutadania, i posin en joc els seus coneixements i capacitats al servei de la comunitat.
http://www.xtec.cat/web/comunitat/serveicomunitari

Tutoria acompanyament
Seguir i acompanyar als adolescents en acabar l' ESO.
http://www.terrassa.cat/Front/minisite/_fbagpzHARB0BGNd-Dwxp_R53GR5-qEexNjH_96nbvlXQxkf2yeMv0g

Viquipèdia
Viquipèdia
https://ca.wikipedia.org/wiki/Portada
http://xtec.gencat.cat/ca/centres/celebracions/2010/viquipedia/

Xarxa de competències bàsiques
La Xarxa CB està formada per un equip de docents que desenvolupen el treball per competències als seus centres, elaboren instruments de suport per orientar els processos de reflexió i la gestió del currículum per competències bàsiques i comparteixen processos d'autoavaluació.
La Xarxa CB està constituïda, actualment, per 37 centres: 23 escoles i 14 instituts.
http://www.xtec.cat/web/curriculum/xarxacb
. .

Audiovisuals
Programa de mitjans audiovisuals. Antic programa d'innovació del Departament.(actualment un recull de recursos a l'xtec)
http://www.xtec.cat/web/recursos/media
Exemple Rosella: http://xtec.cat/dtvallesocc/documents/competencies0910/documents/rosella.pdf
Materials a: http://blocs.xtec.cat/aetp/sessions/sessio-12/

Ciutadania
Antic programa d'innovació del Departament..
http://www.xtec.cat/crp-santacolomag/dinamitza/programes_innovacio/index.htm
Ara àrea currciular http://xtec.gencat.cat/ca/recursos/edvalors/

Comunitats d'aprenentatge
Les Comunitats d’Aprenentatge es defineixen com un projecte de transformació social i cultural d’un centre educatiu i del seu entorn per a aconseguir una societat de la informació per a totes les persones, basada en l’aprenentatge dialògic, mitjançant una educació participativa de la comunitat, que es concreta en tots els seus espais, inclosa l’aula.
http://www.xtec.cat/web/projectes/comunitats

CROMA
Tallers d’estudi assistit en alguns centres de primària organitzats pel Pla Educatiu d’Entorn i la Fundació autònoma solidària.
http://www.uab.cat/web/programes-socials/croma/objectius-1274251159099.html
https://goteo.org/project/croma-visita-uab

Educat 2.0
Antic projecte Educat 1x1. Digitalització de les aules de primària i secundària. Alguns centrs de secundària ho mantenen de manera autònoma i d'altres (com Cavall Bernat ho han abandonat)
http://www.xtec.cat/web/innovacio/educat

Impuls a la lectura
ILEC
Formació de tres anys als centres:
http://www.xtec.cat/web/projectes/lectura/impulslectura

Mediambient
Antic projecte d'innovació del Departament. Precursor del projecte Escoles Verdes.
Ara àrea curricular: http://www.xtec.cat/web/recursos/ccnn/mediambient

Menjar saludable
Pla de consum fruita a les escoles
D'acord amb aquest Pla, es reparteix fruita entre els nens i les nenes de primària de les escoles públiques perquè en consumeixin durant l’esmorzar o el berenar dins del recinte de l’escola. Paral·lelament, les escoles duen a terme activitats complementàries per al foment del consum de fruita.
es va iniciar el curs escolar 2009/2010 i que es fa efectiva mitjançant una acció coordinada dels departaments d'Agricultura, Ramaderia, Pesca, Alimentació i Medi Natural, Salut i Ensenyament.
http://www20.gencat.cat/portal/site/DAR/menuitem.3645c709047c363053b88e10b031e1a0/
?vgnextoid=ebf2917db15c7110VgnVCM1000008d0c1e0aRCRD
http://www.xtec.cat/web/comunitat/salutescola/psec/recursos

Orientació educativa
L'orientació educativa, nucli d'aula, d'aprenentatge i d'acompanyament.
Té com a objectius principals proporcionar als centres la visió pedagògica global, integradora i d’equip de l’orientació educativa.
El plantejament competencial del currículum és el marc natural de la funció orientadora. Una aula i un centre ric en aprenentatge competencial reuneix les condicions per a la integració de l'orientació en el procés d'escolarització de l'alumne
http://www.xtec.cat/web/curriculum/orientacioeducativa

Xtec-radio
Dotació de la maleta xtec-radio. Centres de l'antic programa de mitjans audiovisuals.  Equip necessari per a produir programes radiofònics. Simula un estudi de producció de ràdio amb una taula de mescles per combinar les entrades de cinc micròfons, i altres entrades de so (com 2 CD integrats), efectes especials, etc.
http://www.xtec.cat/serveis/crp/a8904082/xtecradio.htm