Competències bàsiques

S'entén per competència la capacitat d'utilitzar els coneixements i habilitats, de manera transversal i interactiva, en contextos i situacions que requereixen la intervenció de coneixements vinculats a diferents sabers, cosa que implica la comprensió, la reflexió i el discerniment tenint en compte la dimensió social de cada situació.

En aquestes pàgines hem intentat recollir i endreçar algunes de les moltes informacions que sobre les competències bàsiques es generen al món educatiu i es comparteixen a la xarxa. En alguns dels documents publicats aquí hi consta la seva autoria, en d'altres la fem constar nosaltres expressament. Agraïm d'antuvi a tots els professionals que compartiu la vostra feina per la vostra generositat.